En toppmodern anläggning.

Allround Lack AB grundades 1986 och vi har funnits i Agnesbergsområdet därefter i Eriksberg och Esabs industriområde. Sedan 2005 har vi funnits i egna lokaler beläget i Östergärde industriområde på Hisingen, granne med Volvo Lastvagnar Tuve och DSV. I samma byggnad har vi nu samlat skade- och fordonsreparationslackering på så väl lastbilar som personbilar, industridetaljer, snickerier, maskiner mm. Vi har även blästerlokal i samma byggnad.

En ny, glänsande lack ger känslor av välbehag, oavsett om det är på en lastbil, en maskindel eller ett båtskrov.
— Anders Jönsson, VD
 

Vi är ISO-certifierade

Vi är stolta att kunna meddela att Allround lack Göteborg AB ledningssystem för verksamheten nu är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitetsledningssystem) samt ISO 14001:2015 (miljöledningssystem).

 

Miljöpolicy

Allround Lack AB ska i vårt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att relevanta lagkrav uppfylls och att även följa andra krav från kunder och intressenter som kan relateras till våra miljöaspekter.

Vi utvecklar vår egen produktionsteknik med beaktande av miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.

Vi ställer krav på våra underleverantörer om ett eget miljöarbete.

Vi källsorterar vårt avfall.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Kvalitetspolicy

Allround Lack AB ytbehandlar produkter så att de uppfyller ställda krav på produkt.

Tillsammans strävar vi efter en hög servicenivå till kund.

Vi verkar för en god och jämn kvalitet på arbeten, nöjda kunder och få reklamationer.

Vi skapar en professionell verksamhet genom kunniga medarbetare och modern teknisk utrustning.

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje fas i vår verksamhet.

All verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

Inom Allround Lack AB bedriver vi lackering och skadereparation av fordon, snickerier och industridetaljer mm. med förenlig verksamhet.

Denna verksamhet innebär inte några större arbetsmiljörisker, och vi klarar de krav på verksamheten som uppställs i lagar och myndigheters föreskrifter. Vi är medvetna om vårt arbetsmiljöansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till föreskrifter och gällande normer.

Arbetsmiljön i Allround Lack AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.

En trivsam och eftersträvansvärd arbetsmiljö är en miljö som är så god att varje medarbetare trivs och utvecklas i sitt arbete. Det är även en miljö som innebär en frånvaro av risker. Därför ska en ärlig och öppen attityd råda på arbetsplatsen, och samtliga medarbetare ska ges möjlighet till påverkan i den egna arbetssituationen. Vi ser en bra och trivsam arbetsmiljö som en utav förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga, samt ha större möjligheter att rekrytera nya kvalificerade medarbetare.

Chefer och arbetsledare har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vissa arbetsmiljöproblem kan vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas, och i sådant fall ska de nödvändiga åtgärderna vidtas i den mån detta är möjligt.

 

Välkommen på besök.
Allround lack Göteborg AB

Telefonnummer
031 - 22 59 55

Besöksadress
Återbruksvägen 2
417 29 Göteborg
Hitta hit.